Framtid

7

Framtid

Utvecklingsarbetet med stadskärnan är ständigt pågående. Årets stadskärna är ett delmål i resan mot Framtidens stadskärna 2030 och Vision 2035.

Nedan redogör vi för ett antal utvalda satsningar i Helsingborg som kommer vara viktiga för staden och inte minst för stadskärnan i framtiden – både i närtid och på längre sikt.

DSC_6964-1200px

I januari 2022 inledde vi ett strategiarbete tillsammans med Future Place Leadership. Under våren kommer konsulten leda arbetet med att ta fram en omvärldsanalys, göra benchmark mot relevanta städer, leda en process med våra arbetsgrupper, styrelsen samt en extern strategigrupp för att under ett stormöte med medlemmar och ägare förankra och samla in underlag till en strategi för stadskärnan. Under H22 City Expo kommer det stadsutvecklare från hela världen till Helsingborg och vi bjuder in till ett öppet Hackathon med syftet att lösa framtidsutmaningar i Helsingborg city. Strategin kommer presenteras och beslutas efter sommaren och drar ut riktlinjerna för vårt arbete fram till 2030.

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg sommaren 2022. Men H22 är också resan dit och den fortsatta färden in i framtiden. H22 är mängder av spännande lösningar som ska ge människorna i Helsingborg högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Samhället står inför utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och fler kommer att vilja bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg. Vi vill samtidigt ha ökad livskvalitet och ännu bättre service. Och det här går att lösa! Men då behöver vi andra sätt att tänka, smartare teknik och nya lösningar och tjänster. Det är det som H22 handlar om. H22 City Expo är magneten som lockar skarpa hjärnor från hela världen. Längs vägen ska vi tänka, utforska, utveckla, testa och göra.

Det går inte att bygga bort problem. Men genom samverkan, delaktighet och engagemang kan man åstadkomma hållbara och långsiktiga resultat på riktigt! Det visar arbetsgruppen för Älskade Söder, vårt platssamverkansprojekt sprunget ur Purple flag, med representanter och eldsjälar från den offentliga och privata sektorn samt civilsamhället. På ett målinriktat och strukturerat sätt bygger vi broar och relationer för att i handling visa kärlek och omtanke för Söder. Två Placemakingprojekt är igång, Söderscen på Furutorpsplatsen samt GA-torg som drivs tillsammans med Placemaking Europe. På GA-torg planeras bland annat ombyggnad av en central lekplats.

Furutorpsgatan, 2023-2024
Furutorpsgatan finns utpekat i cykelplanen som ett viktigt stråk för cykling. Planerna har varit att bygga stråket inom cykelplanen, men ledningsförhållanden har gjort att vi nu behöver göra en totalomläggning av stora delar av gatan. Projektet kopplar till Älskade Söder och satsar även på en ny belysning längs gatan för ökad trygghet.

Mäster Palms plats, 2023
I samband med att Radisson Blu, SöDER och det nya höghuset byggs vid torget anpassar vi Mäster Palms plats till de nya förutsättningarna. Ny belysning, bättre gång- och cykelstråk, sittytor och planteringar. Platsen utvecklas i samråd med aktörerna runt torget.

Trafikverket gör om ett av uppställningsspåren på banvallen söder om Helsingborg C till perrong. Budget för perrongen är 75 miljoner kronor och planeras vara klar i slutet av 2023. Perrongen planeras vara 260 meter lång och 8 meter bred med en kapacitet för 800 resenärer. För att Trafikverkets satsning på Helsingborg Övre ska bli en fungerande och attraktiv del av Helsingborg C behöver stadsrummet mellan de två utvecklas. Målet är att skapa en stadsmässig stationslösning som upplevs välkomnande, trygg, tillgänglig och lätt att orientera sig i. En utveckling av Helsingborg C är bra för hela staden. Det nya stationsläget ökar tillgängligheten för stadsdelen Söder vilket är positivt för verksamheter och boende i området.

Hans Alfredsson växte upp i Helsingborg och beskrev miljöer från uppväxtåren i några av sina verk. Staden har nu beslutat att skapa en Hans Alfredssons plats för att lyfta fram hans gärningar. Stadsrummet norr om Helsingborgs Stadsteater anses vara mest lämpat då det har förutsättningar att utvecklas till en central mötesplats mitt i staden och ligger i nära anslutning till teaterverksamheten. Målet är att skapa en plats som kopplar till Hans Alfredsson och att tidigt i processen lyssna av invånarnas tankar kring Hans Alfredsson.

Det har tagits fram en handlingsplan för området runt Mariakyrkan i samband med att det Purple Flag certifierades. De åtgärder som skulle genomföras i samband med utvecklingen av Landborgskopplingen har inte kunnat genomföras då det projektet utgått. Hallbergs trappor och Himmelriksgränd får därför en riktad satsning. Trygghetsåtgärder kommer att få ett speciellt fokus.

Helsingborg fortsätter sitt arbete med att skapa framtidens attraktiva kollektivtrafik. Efter att vi nu fått uppleva Helsingborgsexpressen 1 under ett par års tid, med dess moderna elbussar och annan komfort planerar vi nu för en Helsingborgsexpressen 2 och 3 till år 2024 och 2027. Båda expressbusslinjerna kommer köra igenom centrum och stärka resandeunderlaget för centrum.

Tillsammans med de satsningar som genomförs på järnvägen, med dubbelspår mellan Maria station och Ängelholm kommer resmöjligheterna in till Helsingborg C och därmed centrum bli bättre och bättre.
På ännu längre sikt planeras också för att den sista etappen mellan Maria Station och Helsingborg C ska få dubbelspår vilket ytterligare gynnar resor till och från centrum. På kortare sikt samarbetar vi med Trafikverket och Skånetrafiken för att möjliggöra ett utökat tågutbud söderut mot Malmö och Lund. Detta innebär att vi i avvaktan på en permanent lösning med dubbelspår längs hela Västkustbanan skapar en ny stationsdel kallad Helsingborg C Övre, där tåg med ändstation i Helsingborg kommer kunna vända.

Lika naturligt som att åka kollektivt till centrum ser vi att cykla är. Vi utvecklar därför stadens cykelnät och planerar nu för flera cykelvägar och attraktiva stråk i centrum och längs vägarna in till centrum. Inne i centrum har vi sedan tidigare byggt om Drottninggatan/Järnvägsgatan för bättre cykling och just nu arbetar vi med en cykelfartsgata längs Fågelsångsgatan och Norra Storgatan, vilket är den norra anslutningen till vårt Purple flag-område Maria Torg.

Tillsammans med Region Skåne utvecklar vi framtidens supercykelvägar och troligen först ut blir stråket Laröd – Centrum. Här har vi till stora delar ett brett och väl fungerande cykelstråk idag, som vi inom kort kommer komplettera med cykelväg längs Drottninggatan (Norra) och säkra passager uppe vid Sofiero/Tinkarp.

Staden står inför ett kommande utbyte av den befintliga infrastrukturen för gatubelysningen då många stolpar och armaturer är gamla och börjar bli slitna. Utbytet kommer bli mycket omfattande då det i Helsingborg finns ca 29 000 ljuspunkter. I och med det omfattande utbytesbehovet krävs en utredning för att säkerställa vilka funktioner som ett nytt styrsystem ska ha, vilka typer av armaturer/stolpar som kan tillgodose framtidens krav samt hur planen ska vara för utbytet. Utredningarna har olika preliminära tidsangivelser men beräknas vara klara under 2021. Satsningen kommer att pågå fram till 2030.

Belysningen kan inte enbart ses som en enskild funktion, utan i morgondagens infrastruktur är belysningen en funktion av många andra i en stolpe. Denna infrastruktur kommer vara en självklar del i att i framtiden bygga det smarta Helsingborg då stolparna bland annat kan användas för att montera sensorer, wi-fi och 5G-nät. I samband med framtagandet av ett belysningsprogram tydliggörs vilka kvaliteter som staden behöver satsa på för att skapa förutsättningar för stadsmiljöer som upplevs trygga och tillgängliga. Den samordnas med andra satsningar, utgår från invånarnas behov och tar hänsyn till ekologiskt känsliga miljöer.

Vi ska bygga om och till Helsingborgs stadsbibliotek och rusta upp delar av Stadsparken. Bibliotekets lokaler har blivit trånga, omoderna och de behöver anpassas till nya behov som tar hänsyn till bibliotekets ändrade roll med upp mot 2500 besökare om dagen. Vi vill skapa en plats för avkoppling och lärande där helsingborgare träffas, inspireras, utvecklas och skapar tillsammans för framtiden. Vi vill även skapa ytterligare möjligheter till en levande mötesplats i en av Helsingborgs mest populära parker och lekplatser med fokus på att förstärka värdefulla gröna värden. Byggstart är preliminärt planerad till 2023 och det nya stadsbiblioteket ska stå klart 2026 enligt nuvarande tidplan.

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 är planen att staden ska växa med cirka 40 000 nya invånare. För att det ska kunna ske behövs många nya bostäder, kontor och affärsmöjligheter. H+ är ett gammalt hamn- och industriområde på cirka en miljon kvadratmeter som ska utvecklas till en blandad stad. Området ska ge plats för de nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck som ska länkas ihop med centrum och de omkringliggande stadsdelarna.

I januari 2021 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra översiktsplanen för området som idag omfattas av FÖP H+. Arbetet sker samordnat med ett uppdrag om att flytta containerhamnen och tomdepån söderut vilket medför möjligheter att utveckla den centrala staden västerut. Syftet är att möjliggöra en långsiktig utveckling av staden med fokus på en hållbar stadsutveckling som omfattar befintliga bostadsområden, utvecklingsområden där stadsomvandling sker i Projekt H+ och hamnen med de havsnära verksamheterna. Arbetet har inletts med ett övergripande politiskt målbildsarbete i syfte att hitta en inriktning för utvecklingen av Södra staden till 2050.

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen om att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Tilltänkt plats är Östra Ramlösa där kommunen som äger marken planerar en ny stadsdel. Det nuvarande lasarettets funktion ska säkerställas fram till inflyttning i nybyggt sjukhus. Diskussioner om användning av nuvarande lasarett pågår.

• Byggtid för nytt sjukhus i Östra Ramlösa beräknas till 11-13 år
• Kostnadskalkylen är 13 350 miljoner kronor
• Det befintliga sjukhusområdet kommer att utvecklas i samarbete med Helsingborgs stad för annan verksamhet. Det innebär utveckling och planering av ny detaljplan för området för etappvis avyttring.

Först ut i utvecklingen är Gåsebäck och Oceanhamnen. Gåsebäck ska förgrönas och förskönas och den gamla brandstationen har fått nytt liv, istället för att rivas. Med sitt centrala och strategiska läge är den ståtliga tegelbyggnaden välplacerad för att lyfta områdena runtomkring. Exakt hur stationens framtid kommer se ut är ännu inte bestämt – men den ser onekligen ljus ut.

Oceanhamnen bygger vi en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. Allt byggt med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Ett promenadstråk längs kajerna ska bli en förlängning av stadens centrala kajpromenad med en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Helsingborg C som gör det lätt att ta sig mellan Oceanhamnen och centrum.

Det byggs också ett nytt affärsdistrikt, Oceanhamnen Waterfront Business District. 32 000 kvadratmeter nya kontor med ett spektakulärt läge vid stadens inlopp, ett stenkast från Helsingborgs centralstation. Ett område som redan är en del av stadskärnan sammankopplat med en spektakulär gång- och cykelbro.

Grönska och lek spelar en viktig roll för att skapa en trivsam livsmiljö och från början av april 2021 bygger vi en helt ny park och en ny lekplats i Oceanhamnen. Går allt som planerat är de klara runt årsskiftet 2021/2022.

Oceanbadet placeras i direkt anslutning till Oceanhamnens kajstråk, mellan Oslopiren och Oceanpiren. Kajstråket blir ett viktigt rekreativt grönt rörelsestråk, där Helsingborgare och besökare kan promenera, träffas och umgås längs vattnet. I satsningen ingår ett angöringstorg med god tillgänglighet och tydlig orientering samt en aktivitetsyta, som stimulerar till hälsofrämjande rörelse i det offentliga rummet. Väster om badet, ut mot Öresund, öppnar sig en park med fria gräsytor. Det blir en grön mötesplats och en målpunkt vid Sundet i södra Helsingborg.

Containerhamnen, en av sju hamnar i Helsingborg, är den näst största i Sverige efter Göteborg. Hela hamnverksamheten är den sjätte största i landet. Anledningen till flytten är att den aktuella hamnen kommit i kläm efter utbyggnaden med bostäder i den intilliggande Oceanhamnen, ett nytt område med exklusiva lägenheter bara någon kilometer från citykärnan. Hamnen är också i stort behov av modernisering. Det här ger fantastiska möjligheter till stadsutveckling för helsingborgarna. Helsingborgs Hamn är den andra största containerhamnen i Sverige och det är viktigt att hamnen såväl som staden ges möjlighet till utveckling

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en viktig framtidsfråga för stadens utveckling. Den ger oss också möjlighet att växa ihop med Helsingör till en sammanbunden stad 2035. Det finns ännu inget beslut om att bygga en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. En fast HH-förbindelse består av en persontågsförbindelse och en vägförbindelse. På lång sikt kan det även bli aktuellt med en godstågsförbindelse. Förslaget som de båda länderna utreder utgår från två separata tunnlar:

  • En tunnel för persontåg mellan Helsingborgs och Helsingörs centrum.
  • En tunnel för vägtrafik söder om städernas centra, där vägen ansluter till Helsingörmotorvägen i Danmark och till E4 och E6 på den svenska sidan.