Måluppföljning

6

Måluppföljning och resultat

Vårt arbete med måluppföljning kopplat till stadskärnans utveckling sker på olika nivåer. Allt från Helsingborgs stads övergripande mål som i stor utsträckning präglar vår planering till uppföljning av mindre projekt och satsningar. Stadens mål om att bli en av Europas mest innovativa städer och den stora satsning på H22 – a smarter city som stad och näringsliv tillsammans går in i har gett Helsingborg en stor skjuts i rätt riktning.

Övergripande för stadskärnans utveckling genomför vi årliga undersökningar och följer utvecklingen via ett antal utvärderingsverktyg. Sammantaget är det underlag som vi tar med oss in i den strategiska planeringen av stadskärnans framtid. Under våren genomför styrelsen två strategidagar där den långsiktiga mer strategiska planeringen läggs och som sedan blir ett viktigt inspel till verksamhetsplaneringen som bolaget genomför i slutet av sommaren. Verksamhetsplan och uppsatta mål följs upp löpande på styrelsemötena.

Stadens ambitioner och mål

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Nämnder och bolag arbetar gemensamt med inriktningarna för att Helsingborg ska utvecklas hållbart och erbjuda välfärd av hög kvalitet.

Stadens inriktningar för mandatperioden är:

 • Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer
 • Helsingborg ska upplevas som en trygg plats
 • Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället
 • Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten

Befolkningsutveckling:

 • Helsingborg hade 149 280 invånare den 31 december 2020, men passerade 150 000 i mitten av augusti 2021.
 • Befolkningen i Helsingborgs kommun har ökat med 22 procent under perioden 2005-2020.
 • Befolkningen i tätorten Helsingborg har ökat med 23 procent sedan 2005-2020.
 • Under perioden 2005 till 2020 ökade befolkningen i Sverige med cirka 15 procent.

I Helsingborg bor 9 % av befolkningen i tätorten vilket utgör en större andel än jämförbara städer. Något som är positivt för handel, service och tjänsteföretag i city. Prognosen är att antal boende kommer öka då det förtätas och tillförs nya bostäder i bland annat i H+ området.

Storlek
Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun efter antalet invånare. Till ytan ligger den på plats 219 av landets 290 kommuner.

Arbetsmarknad
Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun efter antalet invånare. Till ytan ligger den på plats 219 av landets 290 kommuner. Arbetsmarknad Sedan år 2000 har antalet företag ökat med 21 procent i Helsingborg och i slutet av 2020 fanns det totalt 14 623 företag i staden. Under 2020 ökade nyföretagandet med 9,1 procent. Helsingborg ligger på fjärde plats bland Sveriges 15 största städer när det gäller antalet nystartade företag per 1 000 invånare. Ett målmedvetet arbete som börjar ge resultat. Totalt sett fanns 75 032 sysselsatta med arbetsplats i Helsingborg 2020. I Helsingborg finns 615 branscher, vilket innebär att 75 % av alla branscher finns representerade.
Helsingborgs stads avdelning för Näringsliv- och destinationsutveckling driver arbetet med företagen framåt och vi samarbetar nära i frågor som framförallt rör stadskärnan.

Utveckling av dags- och kvällsutbud

Vårt arbete med att utveckla både dags- och kvällsutbudet i stadskärnan har funnits med oss i många år och i takt med att antal restauranger, hotell och upplevelseverksamheter i Helsingborg har ökat har vi sett ett ökat fokus på kvällsekomin från fastighetsägare och kommun. Intresset för vårt Purple Flagarbete är stort, antal deltagare på våra krogmöten har ökat och det har varit tydligt i vårt arbete med projektet Sälj i City att intresset för nyetableringar inom restaurang har varit och är fortsatt stort. Våra kulturhus tillsammans med nya verksamheter som Filmstaden och Pitchers bowling på SöDER, nöjespalatset Bollbrolyckan, the Tivolis verksamhet sen flytten av Ångfärjestationen och den nya kongressanläggningen SeaU skapar nya flöden i stadskärnan.

Projektet Sälj i City som avslutades 2021 har tagits emot positivt, trots utmaningarna som pandemin förde med sig. Resultatet av projektet har lett till ett ännu större fokus på arbetet med utbud och innehåll i samarbete med fastighetsägare och stad. Under 2021 tog vi fram en etableringsstrategi för Söder för att tydliggöra ambitionerna med framtidens utbud i området och under 2022 kommer vi i arbetet med Framtidens stadskärna 2030 ta fram en plan för arbetet med citys utbud nu och i framtiden.

Varje år gör vi en okulär besiktning i city och mäter det som besökaren upplever som vakant. Vakansgradsmätningen kompletterar bilden vi får av HUIs Cityindex gällande mixen av verksamhetsetableringar i city. Målet är att vakansgraden ska minskas till 5 % till nästa mätning i januari 2023. I vår nya satsning på etableringar följer vi från och med i år även upp antal nyetableringar samt antal visningsträffar med potentiella etableringar som genomförs.

 

Från Cityindex:

Vakansgrad City

Januari 2020 – 5 %

Januari 2021 – 8 %

Januari 2022 – 8 %

Omsättningsutveckling

Vi följer omsättningsutvecklingen i stadskärnan med hjälp av Cityindex. 2019-2020 var en speciell mätperiod med anledning av pandemin och det redovisas negativa siffror men Helsingborg tappar inte lika mycket som jämförbara städer.

Övergripande mätetal/uppföljningar

För att kunna följa vårt övergripande arbete med stadskärnan använder vi ett antal verktyg där HUIs Cityindex, vår egen besöksräkning, vakansgradsmätning samt mer kvalitativa intervjuer ligger som underlag för årliga uppföljningar. Vi följer även utfall av våra olika projekt och kommunikationsinsatser. Under 2022 har vi tagit fram ett antal nya mål och mätetal vilket innebär att vi inte har all historik (se nedan).

Platssamverkan – uppföljning

Mycket av vårt utvärderande arbete sker i handlingsplanerna för platssamverkan/Purple Flag. Här formulerar vi mål och aktiviteter som följs upp löpande men som revideras vartannat år i samband med omcertifiering. Vi följer besöksutveckling, trender kring anmälda brott, vakansgrad och mycket annat i områdena kopplat till genomförda åtgärder. I vår ansökan om att bli Årets Purple Flagstad finns en sammanfattning av det arbete som gjorts fram till 2018 och i handlingsplanerna för Purple Flag finns status kring nuvarande aktiviteter.

I vårt arbete med Älskade Söder anlitade vi Tryggare Sverige för att göra en utvärdering som ett komplement till vår egen analys. Utvärderingen kom i stort sett fram till samma slutsatser som vår egen men det finns fler mätetal kring polisens statistik som vi kommer följa upp vid vår omcertifiering hösten 2022.

Läs mer om vårt arbete med uppföljning av platssamverkan under avsnitt 2.

Uppföljning/återkoppling medborgardialog

Tillsammans med staden genomförs årligen invånardialoger. Vi har gjort enkätundersökningar i samband med ombyggnaden av Helsingborg C och vid trygghetsdialogen som genomfördes på Söder tillförde vi frågor kopplat till fokusområden i Purple Flag. Ett bra underlag i vår nulägesanalys.

Under 2020 genomförde vi Möt oss i City där vi stod i våra prioriterade områden under två dagar för att prata med invånare och besökare om deras upplevelse av stadskärnan. Värdefull input i vårt fortsatta arbete med platssamverkan. Några av idéerna vi fick in som vi har genomfört:

 • Ett minitåg genom stan.
 • Fler butiker flyttar ut på gatan.
 • Fler aktiviteter på Sundstorget.

 

Attitydundersökningar
I samarbete med ResearchOne har vi genomfört kvalitativa intervjuer under 2020-2021. Undersökningen har i första hand syftat till att kartlägga besökare i Helsingborg City utifrån demografiska och marknadsrelaterade
aspekter. Ett viktigt verktyg för uppföljning av vår målbild om att fler ska besöka city oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

Parametrar som kartlagts inkluderar:

 • Demografiska faktorer såsom ålder, sällskapssammansättning och geografisk hemvist
 • Huvudsaklig besöksanledning
 • Besöksfrekvens
 • Informationskanaler
 • Vad som kan få besökare att komma till City oftare och stanna längre
 • Rekommendationsbenägenhet (NPS)
 • Övriga synpunkter kring Helsingborg City

Sammanfattade kommentarer:

 • Genomsnittsåldern bland respondenterna var 44 år och könsfördelningen var relativt jämn.
 • 48 % av respondenterna bodde i Helsingborgs kommun. Många av de tillresta besökarna kom från Malmö eller närliggande kommuner till Helsingborg.
 • Det var vanligast med sällskap om 1-2 personer. 20 % hade barn med sig i sällskapet.
 • Ingen specifik besöksanledning var direkt dominerande. Shopping, Strosa runt, Café/restaurang och Passerar igenom var de vanligaste besöksanledningarna och valdes var och en av 12-13% av respondenterna.
 • Ett större utbud av butiker, och till mindre del utbud av restauranger, är det som främst anses kunna förlänga besöket i Helsingborg City. Det är också dessa aspekter som i första hand kan få respondenterna att besöka City oftare.
 • 18 % av besökarna övernattade i City under vistelsen.
 • 53 % av respondenterna svarade att de besöker City åtminstone varje vecka.

Evenemang och projekt

Det övergripande målet för Helsingborg Convention & Event Bureau är att – genom ett offensivt och handlingsorienterat förhållningssätt – värva tillväxtskapande evenemang och möten samt genomföra säljaktiviteter som stärker stadens profil som en attraktiv och ledande mötes- och evenemangsstad. Nedan ser ni uppföljningen av värvade evenemang de senaste åren, något som varit lyckat fram till pandemins utbrott.

Mål 2022:

 • Värva 6 evenemang.
 • Värva 9 kongresser/möten.
 • De värvade evenemangen/mötena ska ha en sammanlagd uppskattad framtida turistekonomisk konsumtion på omkring 50 MSEK.
 • De värvade evenemangen/mötena ska ha en sammanlagd uppskattad gästnattsvolym på 40 000 gästnätter.

Besöksfrekvens/turism – mål

 • Antal gästnätter – antalet kommersiella gästnätter ska öka snabbare än rikssnittet.
 • Ökad attraktivitet – kännedom och ökad positiv image kring Helsingborgs drivande produktfördelar.
 • Rekommendation – marknadsundersökning (NPS, Net Promoter Score) bland besökare om sannolikheten om att man skulle rekommendera vänner eller bekanta att besöka Helsingborg.

Besökssiffror
Vi mäter besöksflöden i stadskärnan vid fem punkter i samarbete med mAnalyze. Våra besökssiffror har varit stigande fram till pandemins utbrott 2020. 2017 inleddes en stor ombyggnad i city vilket påverkade flödena under året.

Vi använder våra besöksräknare för att utvärdera olika event.

Sen två år tillbaka har vi utvecklat ett samarbete med Metrify och är ni igång med ett femtiotal mätpunkter runtom i stadskärnan. Detta kommer innebära att vi får bättre statistik till att utvärdera olika insatser men också värdefulla data till bland annat vårt etableringsarbete.

Besöksräknare grafer