Organisation

2

Om Helsingborg City

Helsingborg Citysamverkan AB är ett aktiebolag som ägs av ideella föreningen Citysamverkan i Helsingborg. Föreningen har tre medlemmar bestående av Helsingborgs stad, Fastighetsägarna City (en sammanslutning av kommersiella fastighetsägare) och Cityföreningen (näringsidkare). Bolagets uppdrag är att levandegöra city och arbeta med att skapa samverkansförutsättningar för de som verkar i staden eller har ett intresse av att vara med och bidra till ett mer levande och pulserande city. I ägardirektivet fastslås att det är ett långsiktigt ägande: Vi äger Citysamverkan AB för att vi vill ta ett långsiktigt delansvar och tillsammans bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Läs mer om Helsingborg City.

Ägare

Helsingborgs stad 
Helsingborgs stad arbetar för att skapa Sveriges bästa plats för företag att etablera sig, verka och växa i. Staden ska vara en förebild i hur vi gemensamt med näringslivet skapar transformation för att möta en allt mer oförutsägbar värld. Här skapas goda förutsättningar för näringslivet genom att bland annat erbjuda en god service samt att ha en hög tillgänglighet och öppenhet. I Helsingborgs citys styrelse sitter representanter från Näringslivs- och destinationsutveckling, stadsbyggnadsförvaltningen samt kulturförvaltningen/Helsingborg Arena och Scen AB. Läs mer om Helsingborgs stad.

Fastighetsägarna City 
Fastighetsägarna City är ett nätverk för fastighetsägare med kommersiella fastigheter i Helsingborg City. Genom att samverka är Fastighetsägarna City med och bidrar till attraktiva och trygga stadsrum där människor vill vara och etablera sig. Under 2022 är 15 fastighetsägare och två bostadsrättsföreningar med i nätverket. Vi har även bildat ett nätverk för Bostadsrättsföreningar med ambition att få med fler under 2022. Varje år tas prioriterade fokusområden för gruppen fram och under 2022 är det är trygghet, etableringar, tillgänglighet samt kommunikation som är prioriterat. Läs mer om Fastighetsägarna City.

Helsingborgs Cityförening 
Helsingborgs Cityförening bildades redan 1991 och representerar handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell med flera med kommersiell verksamhet i centrala Helsingborg – från Söder till Vikingstrand. Föreningens mål är att Helsingborgs stadskärna ska bli så stark och levande som möjligt. Och att de näringsidkare som bedriver verksamhet i city ska kunna göra det under bästa möjliga förhållanden och därmed öka sin omsättning. Antal medlemmar ökar för varje år och uppgår nu till 278 st. I styrelsen är engagemanget stort och representanter från näringslivet träffas en gång i månaden. Läs mer om Helsingborgs Cityförening och se Cityföreningens medlemmar.

Ägarstyrning
Respektive ägare utser själv sina representanter i styrelsen. Ordförande väljs inom ägargrupperna. Styrelsen ska arbeta för bolagets bästa med strategisk höjd och bestå av personer som tillför det som bolaget behöver vid var given tid. Varje ägare har tre platser i styrelsen.

Styrelsens sammansättning 2022

Helsingborgs stad
Annette Melander Berg, Näringslivsdirektör och styrelsens ordförande
Johan Lundell, Marknadschef HASAB
Anna Möller, Stadsbyggnadsdirektör stadsbyggnadsförvaltningen

Fastighetsägarna City
Jan-Erik Johansson, Fastighetschef Wihlborgs Fastigheter
Matts Borgström, Affärsområdeschef Castellum
Cassandra Jertshagen, VD Jefast

Cityföreningen
Jesper Liljegren, Ägare Bara Vara-gruppen
Martin Persson, Ägare Chocolatte
Per Svanberg, Affärsområdeschef Bevakningsgruppen

Adjungerad
Hanna Candell, VD

Finansiering och ekonomi
Sen bolaget bildades har finansiering alltid skett genom tre lika delar från ägarna. Bolaget skall göra vinst men det är inte det huvudsakliga målet med verksamheten. Bolaget ska skapa nytta och på det sättet indirekt skapa bra ekonomiska förutsättningar för ägarna.

Samverkansgrupper

För att möjliggöra strukturerad samverkan utöver det som sker i vår mer geografiskt avgränsade platssamverkan har vi ett antal grupper där frågor lyfts och diskuteras mellan bolagets olika ägare.

Trygg- och Säkergruppens uppdrag är att vara ett forum för informationsutbyte, samråd och gemensamt agerande när det gäller säkerhets- och trygghetsfrågor för stadskärnan. Vårt huvudsakliga fokus under 2021 har varit ordningsvakter, missbrukare i city och stölder i butik. Några exempel på saker vi åstadkommit inom ramen för trygg och säker: samfinansierade ordningsvakter för Söder, paragraf tre-ansökan för hela stadskärnan samt aktivering av Sundstorget genom isbana och minigolfbana. Gruppen består av 15 personer som träffas 4 gånger per år.

Representerade i gruppen är Polisen, stadsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, Fastighetsägarna City, Cityföreningen och stadsledningsförvaltningen. 

Gruppens ansvarsområde är att vara ett forum för informationsutbyte, samråd och gemensamt agerande rörande investeringar i stadskärnans offentliga rum. Syftet är att främst staden och fastighetsägarna ska informera varandra om ny- och ombyggnadsplaner och därmed skapa förutsättningar för ett tidsmässigt mer gemensamt agerande. Vidare bör parterna diskutera sig fram till gemensamma ställningstaganden när det gäller parkering och kollektivtrafik i city. Gruppen ska även föreslå, samt värdera externa förslag, på attraktivitetshöjande åtgärder i stadsmiljön. Förutom att vara ett forum för förankring av redan planerade projekt finns det exempel på åtgärder som diskuterats och blivit verklighet genom stadsmiljögruppen. Här är några exempel, utökning av alla korttidsparkeringar i city till två timmar, vinterbelysningen tänds upp redan i november och släcks först i februari, placering av en lekplats på Kullagatan samt upprustning av den och placering och kommunikation kring pollare i stadskärnan.

Stadsmiljögruppen består av 10 personer som träffas 4 gånger per år. Representerade i gruppen är Fastighetsägarna City, Cityföreningen, stadsbyggnadsförvaltningens olika avdelningar Trafik, Gestaltning samt Drift- och Underhåll.

Syftet med gruppen är att planera gemensamma aktiviteter och marknadsföring, skapa en årlig marknadsplan samt vara en rådgivande instans för marknadsföring av Citypresentkortet. Gruppen ska också verka för att sätta en plan för att dra nytta av arrangemang och aktiviteter som genomförs av externa aktörer i Helsingborg City. Några exempel på saker gruppen åstadkommit: starten av Helsingborg City Awards, Local is the new black och Lokala proffskampanjer. Marknadsgruppen består av 16 personer som träffas 4 gånger per år.

Representerade i gruppen är Fastighetsägarna City, näringsliv- och destinationsutveckling vid Helsingborgs stad, Kulturförvaltningen, Helsingborg Arena & Scen samt Cityföreningen. 

Det har under många år funnits olika former av samverkan mellan krogarna i stan och sedan 2015 har detta samarbete kanaliserats via Helsingborg Citys krognätverk, som idag samlar ett 100-tal hotell, restauranger och caféer. Nätverket träffas några gånger per år för att lyfta gemensamma frågor och ofta med någon myndighet som gäst. Gruppen var ett viktigt forum under pandemins utbrott och flera av lättnaderna i åtgärdspaketet har diskuterats och förankrats via gruppen. Under senaste året har ett samarbete med NSR – Nordvästra Skånes Renhållningsverk inletts genom deras projekt Kök som räddar Käk. Samarbetet kring detta och temat hållbarhet fortsätter in i 2022. Under 2022 har gruppen också som målsättning att bjuda på upplevelser i världsklass under H22 City expo.

Till nätverksträffarna bjuds alla in och uppslutningen brukar vara ett 40-tal verksamheter.

Ett nytt nätverk har skapats under 2021 med planen att växlas upp framöver. Butiksnätverkets syfte är att ta upp butiksspecifika frågor såsom detaljhandelns utveckling, digitalisering samt tillgänglighet gällande generella och specifika öppettider. Nätverket träffas 2 gånger per år och hade sin första träff under hösten 2021, då bland annat julaktiviteterna detaljplanerades och öppettiderna inför H22 fastställdes.

Till nätverksträffarna bjuds alla in och uppslutningen var vid det första mötet ett 50-tal personer.

2019–2021 genomförde vi ett etableringsprojekt kallat Sälj i City. Ett samfinansierat projekt med uppdraget att attrahera nya etableringar till stadskärnan. Projektet resulterade i att Helsingborg City anställde en etableringsansvarig i slutet av 2021 för att ytterligare växla upp samarbetet mellan fastighetsägare och stadens näringslivsavdelning för att attrahera nya etableringar till stadskärnan. För att stötta arbetet har vi bildat en etableringsgrupp med syftet att vidareutveckla, och stärka, det arbetet.

Vi fokuserar på vissa utvalda områden för att vässa platssamverkan just vid denna plats. De utvalda områden som vi arbetar med just nu är Gamla stan (Maria Torg och Bruksgatan), Sundstorget, Kullagatan, Helsingborg C och Söder (Mäster Palms plats och Gustav Adolfs Torg). Vårt arbete med platssamverkan har vuxit fram genom vårt arbete med Purple flag och idag har vi tre aktiva Purple flag-områden. Vi har tre handlingsplaner igång och dessa följs upp årligen och revideras grundligt vartannat år genom omcertifiering av Svenska Stadskärnor.

Vårt platssamverkansarbete bygger vi utifrån en mall, i grunden skapad ur arbetet med Purple Flag med följande delområden: Användning, Innehåll, Stadsrummet, Tillgängligt, Säkert & Tryggt och Helt & Rent. Utifrån träffar med aktörerna kring området samt vandringar med olika målgrupper tar vi fram en enklare handlingsplan med olika fokusområden. Vi har inga övergripande handlingsplaner, utöver vår verksamhetsplan, för hela stadskärnan utan detta återfinns i platssamverkansarbetet där vi tillsammans med de som är berörda tar fram åtgärdspunkter.
Mer om platssamverkan beskrivs i avsnitt 3.

Andra viktiga samarbeten för vår organisation

Campus Helsingborg och gymnasieskolor
I den innersta stadskärnan finns femton gymnasieskolor inom en radie av cirka 800 meter. För city utgör studenterna en viktig del av de dagliga besökarna. Sedan många år samarbetar Helsingborg City både med gymnasieskolor och Campus Helsingborg-Lunds Universitet . Inom masterprogrammet Service Management Retail genomför vi årligen projekt i stadskärnan med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Vid Campus Centrum för handelsforskning finns fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet och ett flertal forskningsprojekt som bland annat Handel Helsingborg har genomförts i samverkan och i Helsingborgs stadskärna.

Vi har flera viktiga samarbeten med Lunds universitet och bidrar årligen till flertalet uppsatser genom intervjuer och uppslag på forskningsområden. Vi ingår även i Lunds Universitets branschråd för Service management Retail och har varit med och nära följt arbetet med avhandlingar som Praxitopia – How shopping makes a street vibrant , skriven av Devrim Umut Aslan.

Tillsammans med gymnasieskolan ProCivitas genomför vi sedan ett flertal år tillbaka tävlingen ProCivitas Case Competition där förstaårselever får i uppdrag att lösa ett case. Casen är olika år från år och kan vara utveckling av en plats eller gata, evenemang för unga eller nytänkande utveckling för stadskärnan. I juryn involveras bland annat medlemmar från Cityföreningen, Fastighetsägarna City och utvalda tjänstemän vid stadsbyggnadsförvaltningen. Vi tar också regelbundet emot praktikanter från Drottning Blankas Handelsprogram och Akademi Båstads program för blivande Destinationsutvecklare.

Samarbeten med föreningar
I samband med att isbanan på Sundstorget skulle bemannas under vintersäsong 2021-2022 valde vi att samarbeta med Helsingborgs Hockey Club. Under året har vi fortsatt vårt samarbete med idrottsklubbarna HIF och FCH genom nätverksträffar och aktiviteter i stan.

Evenemangsfonden
Vi sitter med i den förberedande gruppen för Evenemangsfonden. Här beslutas om ekonomiskt stöd till aktiviteter, möten och evenemang i Helsingborg. Evenemangsfonden har en årlig budget på nio miljoner.

Näringslivsgrupp under coronapandemin
När pandemin bröt ut sammankallade staden snabbt sin krisgrupp och vi i Helsingborg City var som enda organisation utanför den kommunala organisationen inbjudna att ingå i näringslivsgruppen. Till det bildades en spegelgrupp från näringslivet där flera medlemmar i city fanns representerade. I näringslivsgruppen fattades beslut om satsningar som Action Helsingborg, en digital stadskärna samt kraftfulla åtgärdspaket för näringslivet med lättnader i avgifter och liknande.

Nationella samarbeten och nätverk
Vi i Helsingborg City har de senaste åren varit med och drivit en del nationella samarbeten och har tagit initiativ till projekt där vi gemensamt kommer längre än varje enskild lokal samverkansorganisation gör själv. Vi sitter representerade i Svenska Stadskärnors KCG och Sveriges Centrumutvecklare, två nätverk som har fungerar som navet och som varit oumbärliga i att inleda samverkan nationellt. Ett exempel där initiativet kom från Helsingborg är “Local is the new black” samt det som blev den nationella kampanjen “Ingen puls utan din” där vi tillsammans med Malmö Citysamverkan lyfte idén i KCG. Vi var även med i arbetsgruppen och drev framåt i det som blev den slutgiltiga kampanjen.

Vi har även varit sammankallade för en nationell krisgrupp där vi i Skåne var andra regionen efter Uppsala att gå in i nedstängning hösten 2020.  Vi bjöd snabbt in näringslivsdirektörer och cityorganisationer i de nedstängda regionerna för att hjälpas åt att få fram kraftfulla åtgärdsprogram för att stötta näringslivet. Vi var en av de fem initiativtagande städerna till Citykompetens, en digital utbildningsplattform riktad till näringslivet i stadskärnan. Under pandemin var vi även med och drev det kravställande arbetet om förbättrade stödåtgärder där ett öppet brev, skrivet av Pia Sandin i Malmö Citysamverkan, blev starten. Vi i Helsingborg tog fram en PR-plan och synkroniserade samverkande städer i utskicket som fick stort medialt genomslag. Vi i Helsingborg tog därefter kontakt med Näringsdepartementet och begärde att få träffas och diskutera våra förslag. Tillsammans med Pia Sandin i Malmö ledde vår vd Hanna mötet och var den som drev dialogen med departementet framåt.

Detta är några exempel på hur vi är med i nationella samarbeten utöver studiebesök och att vara med på andra organisationers samverkansmöten för att se hur vi kan lära av varandra. Att dela med sig och lära av varandra har varit en av ledstjärnorna för oss i Helsingborg de senaste åren.

Verksamhetsplan, handlingsplaner och årsberättelse

Styrelsen som också fungerar som styrgrupp för vår platssamverkan tar årligen beslut om en övergripande verksamhetsplan samt uppdaterade handlingsplaner för vår platssamverkan. Verksamhetsplanen kompletteras med en mer detaljerad aktivitets- och marknadsplan samt en mötesplan. I vårt Purple Flag-arbete revideras handlingsplanerna vartannat år med en djupare uppföljning och omcertifiering. Återkoppling sker löpande i styrelsen med en utökad genomgång två gånger per år. Vi arbetar också med ett antal projekt där uppföljning sker i enlighet med projektplanen.

Årsberättelse Helsingborg Citysamverkan 2021

Årsberättelse Helsingborg Citysamverkan 2020

Årsberättelse Helsingborg Citysamverkan 2019

Årsberättelse Helsingborg Citysamverkan 2018

Vision, strategier, översiktsplan och mål

2.1

Vision

Helsingborg city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i. 

Vår vision är vår ledstjärna i allt vårt arbete. Betydelsen av mixen och en bra fördelning av besökare, invånare och förvärvsarbetande har varit avgörande under pandemin och är något vi i Helsingborg City värdesätter högt och aktivt arbetar för att bibehålla.

hjärtat-header

Strategiarbete Helsingborg City

Styrelsen ägnar årligen två halvdagar åt långsiktigt strategiarbete för stadskärnan. Löpande på styrelsemötena tas mer långsiktiga utmaningar upp under punkten omvärldsbevakning där en plan för olika teman tas fram i början av året. Efter sommaren bjuds samtliga medlemmar/ägare in till en årlig kick-off med relevant tema där Årets Stadskärna var temat 2019. Den planerade kick-offen 2020 ställdes om till satsningen “Möt oss i City”, med anledning av pandemin. Under 2020 gjorde vi en större genomlysning av styrelsens arbete och styrdokument i samband med att vi reviderade vision och strategier. Vår målbild och våra strategier har fungerat som viktiga verktyg för verksamheten och genomsyrar det arbete som drivs, inte minst i våra samverkansgrupper.

Långsiktig målbild 
Fler ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

En målbild som funnits med sedan 2013 och som genomsyrar arbetet på alla nivåer, något vi pratar om ofta och som allt fler har med sig i sitt dagliga arbete i city. En butik kan ge ett erbjudande vid nästa köp eller informera om ett event vilket kan få kunden att komma oftare. Staden har genom att bygga en lekplats intill gågatan fått många besökare att stanna längre och en fastighetsägares häftiga fasadmålning kan vara det lilla extra som får besökaren att uppleva något värt att berätta vidare.

Strategier

 1. Det ska vara enkelt och tryggt att komma till och vistas i Helsingborg city.
 2. Vi ska bjuda på ett bemötande och en upplevelse som överträffar förväntningarna.
 3. Skapa tydliga platsidentiteter med attraktiva stråk som binder samman de olika delarna i city.
 4. Kontinuerlig förändring som skapar nya upplevelser och möjligheter, något nytt att se eller göra.
 5. Vi ska omvärldsbevaka och initiera satsningar för att vara ett city i framkant.

Våra strategier finns med i vårt arbete på alla olika nivåer och är vägledande i beslut om allt från utbildningar för medlemmar till projekt i vår platssamverkan.

Värderingar 
Följande värderingar skall genomsyra verksamheten och de överensstämmer med de värderingar som ägarna står för. Beslutat av styrelsen.

 • Trovärdig 
  Legitimitet i vår samverkan, vi är kunniga, pålästa, delaktiga och engagerade.
 • Kommunikativ 
  Vi är tydliga i att vi förstår, har en öppenhet och transparens internt och externt, en frekvent kommunikation.
 • Inkluderande 
  Vi utesluter inte någon. Vi ska aktivt arbeta för inkludering. Dock är inkludering inte kravlös.
 • Drivande 
  Vi är proaktiva och handlingskraftiga.

Mål och fokusområden 2021-2023

Utöver den löpande verksamheten såsom att driva och delta i olika nätverks- och samverkansgrupper, genomföra olika arrangemang, arbeta med presentkort etc. har vi prioriterat ett antal utvecklingsområden som vi ska arbeta med under 2021-2023. Vi har även ett övergripande mål, som innebär att vi ska stärka varumärket Helsingborg City och stadskärnans varumärke.

Vi vill bli Årets Stadskärna 2022. Att kandidera till Årets Stadskärna är ett efterlängtat arbete för oss och vi är måna om att våra ägare, samverkansparter och alla helsingborgare ska känna sig delaktiga i processen.
Vi ska även vara delaktiga i den innovationsresa som staden gör inom H22 genom samarbetet Friends of H22. Vårt åtagande här ligger i att stötta och stärka H22 organisationen genom olika typer av aktiviteter samt sprida information i våra kanaler och nätverk.

Vår H22 satsning utgår från fyra olika fokusområden:

1. Värdskap: Bidra till att citys verksamheter är redo och engagerade inför H22 City Expo och att bjuda på ett excellent värdskap.
2. Samverkan: Skapa samverkansförutsättningar för H22 och citys medlemmar, t.ex. samarbete kring matupplevelser under H22 City Expo.
3. Site visits och konferenser: Bjuda in och visa upp Helsingborg City och H22 City Expo till relevanta kunder och partners i form av konferenser, site visits och studiebesök.
4. Showcase/Testbädd: Verka för att ”Framtidens handel” blir ett showcase i H22 City Expo i samarbete med partners.

Tillsammans med staden och fastighetsägarna ska vi hitta nya sätt att locka spännande etableringar till city för att undvika lediga lokaler i stadskärnan. Vi vill attrahera framtidens utbud ut och förnya stadskärnan genom nya koncept till Helsingborg. Sälj i City är ett 2,5-årigt projekt som avslutades årsskiftet 2021-2022. Under projektet har det varit tydligt att nyttan av en väg in för etablerare har skapat en positiv bild av Helsingborg.

För att fortsätta arbetet under 2022 växlar vi upp med en ny etableringsansvarig samt en etableringsgrupp. Fokus under året är bland annat aktivt säljarbete, uppsökande verksamhet, att ”landa” ett par viktiga etableringar, att medverka till att hyra ut strategiskt viktiga lokaler, kommunicera och skapa samsyn med intressenterna, ta fram nytt säljmaterial samt vara ett opartisk och konfidentiellt bollplank till Fastighetsägarna City.

Våren 2021 lanserades den digitala e-handelsplattformen för Helsingborg City, en unik möjlighet att e-handla lokalt med hemleverans samma dag. Vi tar nu nästa steg i utvecklingen av den digitala stadskärnan.

Utveckling och uppväxling av e-handeln 
Långsiktig utveckling av plattformen för att nå fler kunder, bättre logistikflöden och fler medverkande medlemmar. Fokus kommer att ligga på att tillgängliggöra och skapa unika produkter och möjlighet att köpa upplevelser i city.

Digitalisering av presentkort 
Tillsammans med partnerföretag utveckla en digital lösning för presentkort i city, gärna i e-handelsplattformen.

Utbildningar 
Utbildningar i e-handel, digital marknadsföring och revenue management för medlemmar i den etablerade plattformen Citykompetens och fysiska utbildningstillfällen

Digitala upplevelser i city
Verka för fler och bättre digitala upplevelser i city i samarbete med Guide Helsingborg. Integration av e-handel och möjlighet att köpa biljetter till upplevelser digitalt.

Fonden stödjer projekt som knyter an till följderna av pandemin, genomförs i Helsingborg (eller för Helsingborgarna), går att sprida, och gynnar flera aktörer så som företag, organisationer, föreningar eller invånare. Cityfonden är en förlängning av den befintliga Visionsfonden, men har en egen fondkassa och en enklare och snabbare ansöknings-, besluts- och uppföljningsprocess. Maxbeloppet för ansökan är 100 000 kr. Målet är att skapa snabba och avgörande insatser och initiativ som gör skillnad på riktigt. Läs mer om Cityfonden här.

Idag arbetar vi i ett antal olika områden för att lyfta deras identiteter och genom samverkan utveckla platsen. Mäster Palms plats och GA-torg på Älskade Söder, Bruksgatan, och Maria Torg i Gamla stan samt Kullagatan, Rådhustorget och Sundstorget. Genom tydliga handlingsplaner följer vi upp arbetet och driver platssamverkan framåt i våra områden.

Exempel på satsningar: 
– Purple Flag-certifiering
– Placemaking GA-torg
– Etableringsstrategi Söder
– Testbädd Bruksgatan

Platssamverkansmodell 
Process och organisationsmodeller som BID (Business Improvement District) AMP (arbets- och medborgarplats) och platssamverkan tar allt större utrymme i våra stadskärnor. I Helsingborg har Purple flag varit den modell som drivit vår platssamverkan och utifrån arbetet med Älskade söder så har vi utvecklat en egen modell för platssamverkan. Kommande år ska modellen användas och justeras.

Purple Flag 
Vi är igång med Purple flag-processen i tre områden med fokus på kvällsekonomi och hur vi tillsammans kan förbättra upplevelsen av stadskärnan under dygnets mörka timmar. Tillsammans ska vi tydliggöra vårt arbete för en trygg och säker stadskärna genom utökade samarbeten med polisen, stadens säkerhetsavdelning, fastighetsägare och näringsidkare.

Vi har blivit en viktig kanal för kommunikation och marknadsföring av city. Under 2022 ska vi växla upp arbetet ytterligare och har anställt en marknadsassistent. När vår nya strategi för framtidens stadskärna lanseras kommer vi under hösten 2022 att ta fram en ny varumärkesplattform med tillhörande grafisk profil.

Varje år genomförs en mängd aktiviteter och evenemang i vår stadskärna. Evenemangen spänner över stor vidd, såsom sportevenemang, kulturevenemang, kongresser, internationella och nationella men även lokala och spontana evenemang genomförs. Vår evenemangsstrategi innebär främst att vi möjliggör för dessa evenemang att genomföras, men även att skapa egna aktiviteter kopplade till dessa evenemang. Vid utvalda tillfällen genomför vi även egna aktiviteter under tider där vi ser att mer behöver tillföras.

evenemang på kullagatan

För att fortsatt kunna driva vårt utvecklingsarbete måste vi hitta en utökad finansieringsmodell med fler intäkter. Citypartnerskap erbjuds med start 2022 och är ett långsiktigt samarbete med företag som inte ligger i stadskärnan men som har ett stort Helsingborgshjärta. Vi ser även över en ny möjlighet med marknadspaket som erbjuds våra olika medlemmar och partners. Stadens beslut om en långsiktig ökning av finansiering ställer krav på näringslivet att öka sitt bidrag, detta kommer vi arbeta med under 2022.

Helsingborg ska vara en stadskärna i framkant och för att anpassa oss efter omvärldens utmaningar tar vi under 2022 fram en ny strategi för vårt arbete fram till 2030. Processen pågår under våren och efter sommaren ska strategin presenteras.

Styrande dokument att förhålla oss till

Helsingborgs livskvalitetsprogram 
Livskvalitetsprogrammet kopplar samman stadens arbete med miljö och folkhälsa. Det sätter människan i centrum och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra. Kommunfullmäktige i Helsingborg antog Livskvalitetsprogrammet 2016 och det sträcker sig fram till 2024. Programmet är ett stadsövergripande styrdokument för andra planer i staden såsom klimat- och energiplanen, avfallsplanen och plan för lika möjligheter. Livskvalitetsprogrammet ska inspirera hela Helsingborg med näringsliv, föreningar och invånare till att delta i arbetet. Här finns fantastiska boenden, restauranger, bra och varierad shopping, intressanta museer, stort kulturutbud, spännande aktiviteter för vuxna och barn, nära till hav, naturupplevelser, lyxig avslappning och mycket annat. I Helsingborg finns något för alla. Läs mer om Helsingborgs livskvalitetsprogram.

Barn kvällsbadar på Fria Bad.

Översiktsplanens delar som berör centrum – Stadsplan 2017 
Helsingborg är en populär stad och antalet invånare ökar med över 2000 personer per år. Det innebär att vi behöver bygga och göra plats för fler helsingborgare och allt som vi behöver för att leva ett gott liv. Stadsplan 2017 visar hur vi kan göra detta fram till år 2035.  Stadsplan 2017 är stadens översiktsplan för tätorten Helsingborg. Planen har haft ett tydligt fokus på att möjliggöra förtätning för att därigenom möjliggöra den tillväxt som staden har utan att ta för mycket ”ny” mark i anspråk. Stadens tillväxt ger fortsatt goda förutsättningar för ett attraktivt centrum. Läs mer om Stadsplan 2017. I Stadsplanen beskrivs stadskärnan enligt följande:

”Stadskärnan är Helsingborgs största mötesplats och har en stark identitet med en delvis medeltida stadsstruktur. Stadskärnan har många roller – som historisk plats, turistmål, handelsplats och som plats för möten, kultur och aktiviteter. Här finns ett brett utbud och många boende, studerande och arbetande. Stadskärnan är lätt att nå för alla och Helsingborg C är den nod som nästan all kollektiv­trafik passerar. En attraktiv och innehållsrik stadskärna är viktig för invånarna och för stadens dragningskraft på besökare och näringsliv. Ambitionen är att stärka stadskärnan som gemensam mötesplats och stadscentrum. I takt med att staden växer och efterfrågan förändras behöver stadskärnan utvecklas med nya funktioner så att Helsingborg kan fortsätta vara ett starkt regionalt centrum.” 

kvickbron

Stadens näringslivsprogram
Helsingborg ska vara en förebild i hur vi gemensamt med näringslivet skapar transformation för att möta en allt mer oförutsägbar värld. Vi vill att Helsingborg ska kännetecknas av företagsvänlighet, nytänkande och innovation. Läs mer om Näringslivsprogrammet.

I näringslivsprogrammet finns fem prioriterade områden

 • Innovation och företagsamhet
 • Kompetent arbetskraft
 • Platsens kvaliteter
 • Utrymme för hållbar tillväxt
 • Lätt att göra rätt
näringslic

HH-samarbetet
För att utveckla livskvalitet och tillväxt i regionen kring norra Öresund arbetar Helsingör och Helsingborg efter en gemensam strategi. Denna strategi bygger på vår vision om hur två städer – år 2035 – blivit en sammanhängande stad. Strategin identifierar fem fokusområden som vi vill bli ännu starkare inom: destinationssamarbete, arbetsmarknad, stadsbyggnad, högre utbildning och infrastruktur. Läs mer om HH-samarbetet.

Helsingörs smalaste gata, Färgesträde

Arbetsprocessen

2.2

Samverkansprocessen över tiden

Under 2013 startade Helsingborgs stad upp projektet en Levande stadskärna för att samla stadens planerade projekt i stadskärnan och tillsammans med Helsingborg City rikta ett antal insatser till city för att öka samverkan och bidra till ett mer pulserande city. Det planerades stora byggprojekt från stadens sida där ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan, ett helt nytt torg mitt i city, ombyggnaden av Mäster Palms plats samt en helt ny stadsdel i hamnområdet är några exempel. Detta samtidigt som privata fastighetsägare byggde nya gallerian SöDER, en helt ny kongressanläggning samt renoverade och byggde om hela centralstationen. Stora satsningar med krav på samordning och samarbete. Detta var startskottet på en förändrad samverkan och 2014 gick uppstartsprojektet Levande stadskärna in i Helsingborg City. Stadsbyggnadsförvaltningen hade en anställd med fokus på cityutveckling och samarbetet med Helsingborg City, något som möjliggjorde ett utökat samarbete och en mer strukturerad samverkan. Ta del av projektplan ”En Levande stadskärna 2014”.

Från ombyggnaden av paradgatan, när projektet var klart var helsingborgarna trötta på vägskyltar och som en blinkning till det togs ”välkommen tillbaka”- skyltar fram

Fokus på stadskärnan ökade enormt med de stora fysiska satsningar som inleddes 2013 och intresset för en utökad samverkan från stadens sida var stort. Desto fler som ville vara med och samarbeta desto högre krav ställdes på Helsingborg City och med en hög arbetsbelastning kom även personalomsättning. Bolaget anställde en ny VD under 2015 och efter ytterligare ett år anställdes nuvarande vd 2016.

Sedan 2016 har målet i Helsingborg City varit att skapa en robust organisation med fler anställda för att möjliggöra ett större ansvarstagande i stadskärnan. Många samverkansorganisationer av vårt slag kommer sprungna ur handelsföreningar och fokus ligger ofta i det kortsiktiga med evenemang och aktiviteter och med få personella resurser blir organisationen sårbar i samband med att någon slutar. För att förändra verksamhetens uppdrag tog styrelsen ett beslut om att inte genomföra egna evenemang under hösten 2016 till och med våren 2017 utan endast växla upp och fokusera på evenemang genomförda av andra. En ny evenemangsstrategi togs fram och med ett mer renodlat uppdrag om att göra rätt saker har verksamhetens fokus förflyttats till att handla om en balans mellan det långsiktiga uppdraget parallellt med genomförandet av rätt “här och nu”-aktiviteter. Under 2016 arbetade en personal 80 % och ordförande gick in som tf. vd på 20 % under den nyrekryterad vd:ns föräldraledighet.

Utvecklingen i våra stadskärnor är under ständig förändring. Inte minst vittnar de senaste årens pandemi på vikten av ett agilt arbetssätt i våra samverkansorganisationer. Tidigare har mycket av arbetet skett i övergripande samverkansgrupper även om vi alltid har haft olika fokus i våra olika områden, bland annat i samband med större projekt, ombyggnationer, trygghetssatsningar eller liknande. Sen 2014 har vi drivit en mer strukturerad platssamverkan i olika former där Purple flag-processen varit drivande för att få igång ett mer långsiktigt strukturerat samverkansarbete kring ett mindre geografiskt område. Det arbetet har utvecklats och nu har vi ett antal platssamverkansprojekt där vi driver utveckling utifrån en enkel utvärderingsmodell.

Ett arbete som har breddat vårt uppdrag och i vissa områden arbetar vi nära socialförvaltningen, polisen och stadsbyggnadsförvaltningen medan i ett annat område är fokus aktiviteter och samarbete med fritidsförvaltningen och kulturverksamheter blir viktiga. Desto större ansvar vi tar desto tydligare blir vinsten av samverkan och intresset av att vara med växer. Det innebar att vi i början av 2018 anställde en marknadsassistent på 25 % som under 2019 erbjöds en heltidsanställning som marknadskoordinator. Från en till tre anställda på tre år.

Med en föränderlig stadskärna växte behovet av ett mer strukturerat arbete kring etableringar och under 2019 samfinansierade Fastighetsägarna City och Helsingborgs stad etableringsprojektet Sälj i City. I det ingick att en näringslivsutvecklare vid näringslivs- och destinationsutveckling nu la 50 % av sin tjänst på etableringsprojektet i stadskärnan.

Arbetet med Purple flag ställde samtidigt krav på fler resurser och tillsammans med en ökad platssamverkan utökade stadsbyggnadsförvaltningen sitt ansvar till att nu ha två heltidsanställda med uppdraget att arbeta med platssamverkan, Purple flag och tryggheten i city i samarbete med Helsingborg City. Det har varit avgörande för vårt arbete med tydliga ingångar i staden och med utökade resurser har vi kunnat genomföra ett bättre arbete i stadskärnan.

2019 bestod organisationen av tre anställda i bolaget, en administratör på 25 % delad med staden samt tre personer anställda i Helsingborgs stad med uppdrag att arbeta med etableringar samt platssamverkan i city. Det innebar att det fanns resurser för att möta behoven i det ögonblick som pandemin bröt ut.

2020 och 2021 blev två utmanande år för city men också två år där fokus på vårt arbete aldrig har varit större. Vi gick från 230 till 263 medlemmar i Cityföreningen och intresset för att engagera sig ideellt i Cityföreningens styrelse var så stort att valberedningen för första gången på många år använde samtliga platser utifrån bestämmelserna i stadgarna. Nya fastighetsägare gick med i Fastighetsägarna City och Helsingborg City bjöds in i stadens krisorganisation som en av de viktigaste vägarna ut till näringslivet. Vi blev navet i stadskärnan och vår roll som samverkansorganisation stärktes av krisen.

Målet var att Helsingborg City skulle söka Årets Stadskärna 2021 och under hösten inleda ett arbete för att kicka igång en ny satsning för Framtidens stadskärna i början av 2022. När utmärkelsen ställdes in beslutade styrelsen att kandidera 2022 istället och att parallellt låta planerna om Framtidens stadskärna rulla på. Under 2021 blev det stort nationellt fokus på etableringar i Helsingborg när både H&M, Stadium och Åhléns offentliggjorde beslut om att stänga i city. H&M annonserade samma vecka att de stänger butiker även i Stockholm och Paris vilket är ett tydligt tecken på handelns omställning världen över.

I Helsingborg valde politiker att kraftsamla och stötta det redan planerade arbetet med Framtidens stadskärna genom att bevilja en ökad grundfinansiering samt engångsmedel för 2022. När året 2022 inleds finns det sju personer anställda i bolaget; VD, Cityutvecklare, Cityledare Söder, Cityledare Norr, Marknadskoordinator, Marknadsassistent samt en Etableringsansvarig. Det finns ett enormt driv i organisationen och viljan att växla upp det påbörjade arbetet är stort. Med två cityledare på plats i stadskärnan kommer vi synliggöra vårt arbete ytterligare och kan bygga förtroende genom att genomföra idéerna och åtgärdspunkterna i vår platssamverkan på ett ännu bättre sätt. Etableringssatsningen växlas upp och har redan i början av året gett positiva effekter.

När året 2022 inleds finns det sju personer anställda i bolaget; VD, Cityutvecklare, Cityledare Söder, Cityledare Norr, Marknadskoordinator, Marknadsassistent samt en Etableringsansvarig. Det finns ett enormt driv i organisationen och viljan att växla upp det påbörjade arbetet är stort. Med två cityledare på plats i stadskärnan kommer vi synliggöra vårt arbete ytterligare och kan bygga förtroende genom att genomföra idéerna och åtgärdspunkterna i vår platssamverkan på ett ännu bättre sätt. Etableringssatsningen växlas upp och har redan i början av året gett positiva effekter.

Verksamhetsplan/Handlingsplaner

Vårt arbete med styrdokument följer styrelsens årshjul enligt nedan:

Mars – Bolagsstämma
April – Uppdaterat ägardirektiv
Maj/juni – Strategimöte
September – Verksamhetsplan och budget
November – Beslut om budget och verksamhetsplan
Februari – Bokslut och årsredovisning

Verksamhetsplanen tas fram tillsammans med personalen under hösten och beslutas av styrelsen tillsammans med budget i november. Aktivitetsplan, mötesplan samt marknadsplan tas fram parallellt med verksamhetsplanen.

Handlingsplanerna för respektive platssamverkansprojekt/Purple flag-område uppdateras löpande men genomgår en större revidering årligen och Purple flag-områdena omcertifieras vartannat år.

Projekt såsom Sälj i City och Digital Stadskärna följs upp löpande och ingår som en del i verksamhetsplanen.

Anställda i bolaget samt huvudsakligt arbetsområde

Hanna Candell, VD
Ansvar för att leda verksamheten, strategiska frågor, samarbeten, ekonomi och personal.

Malin Thörnwall, cityutvecklare
Övergripande ansvar platssamverkan, övergripande projekt, strategiska frågor, ekonomi och administration.

Emma Salomonsson, marknadskoordinator och projektledare
Ansvarig marknad och kommunikation, projektledare övergripande projekt

Martin Klinteberg, etableringsansvarig
Ansvarig för etableringar i city i samarbete med fastighetsägare och Helsingborgs stad.

Ebba Granbom, marknadsassistent
Sociala medier, innehåll marknad och kommunikation.

Elin Ekesson, cityledare Norr
Platssamverkan och Purple Flag, evenemang, aktiviteter, dialog med näringsidkare.

Omar El-Malli, cityledare Söder
Platssamverkan och Purple Flag, evenemang, aktiviteter, dialog med näringsidkare.

Arbetsområden

Vi har valt att organisera vårt övergripande arbete genom våra samverkansgrupper; Trygg och Säker, Stadsmiljögruppen, Marknadsgruppen, Etableringsgruppen, Krögarnätverket och Butiksnätverket. Här diskuteras stadsövergripande satsningar, idéer, projekt, problem, lösningar och förslag. Därefter sker förankring och diskussion i våra ägargrupper Fastighetsägarna City och Cityföreningen samt för stadens del i de olika samarbeten vi har med förvaltningarna. Besluten fattas i styrelsen som också fungerar som styrgrupp för olika projekt och platssamverkansarbeten. Vår organisation är sedan utifrån olika arbetsområden, se nedan.

Platsidentiteter/Platssamverkan 
Historiskt sett har Helsingborg haft en stadskärna med två starka centrum innehållandes samma butiker och utbud. I takt med att handeln har förändrats har områdena ändrats. Vi har därför sedan 2013 arbetat med olika platsidentiteter där vi istället har förstärkt områdenas respektive styrkor för att skapa en god mix över hela city.

Vårt platsspecifika arbete utgår ifrån Purple Flag/platssamverkan och ansvaret är uppdelat i Norr och Söder. I dessa områden finns olika fokus beroende på vad nulägesanalyserna har visat. Exempelvis på Söder runt GA-torg är primärt fokus helt, rent, tryggt och snyggt medan arbetet på Kullagatan utgår från aktivering och etableringssamarbeten. I dessa samarbeten lyfter vi mer platsspecifika behov och utmaningar.

Vårt uppdrag i city greppar således över helheten från samverkan i långsiktigt strategiska frågor till dagliga här och nu-diskussioner.